Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73319

Hướng về Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII: Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội

Ngày 04/08/2020 15:41:59

Quan Hóa, huyện vùng cao nằm ở phía tây Tỉnh Thanh Hóa, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của tỉnh, diện tích tự nhiên 99.069,88 ha, dân số trên 48.000 nghìn người, có 4,2km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, toàn huyện có 14 xã, 1 thị trấn. Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quan Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện đạt và vượt 26/28 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

 .

 

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Ðảng ta luôn xác định “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt”. Nhận thức và thấm nhuần tinh thần đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 18 nghị quyết, 23 chỉ thị, 123 kết luận, 55 thông báo kết luận và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị địa phương.

 Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được khắc phục sửa chữa ngay sau kiểm điểm. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn có sức lan tỏa, từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện Chỉ thị 05, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ huyện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gồm 16 tập thể và 36 cá nhân đã có thành tích xuất sắc được huyện khen thưởng).

 Trong công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc. Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19, của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong nhiệm kỳ, Quan Hóa đã tiến hành kiện toàn, bổ sung chức danh lãnh đạo chủ chốt ở huyện, đã nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; 100/107 Bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng bản, khu phố, đạt 93,4%; sáp nhập 32 bản, khu phố; 06 đơn vị hành chính cấp xã và 07 đơn vị sự nghiệp cấp huyện (giảm 16 bản, 03 xã và 04 đơn vị sự nghiệp). Công tác điều động, luân chuyển cán bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo; từ năm 2016 đến nay đã luân chuyển 12 cán bộ từ huyện về cấp xã; 3 cán bộ từ cấp xã lên huyện và 15 cán bộ luân chuyển ngang giữa các xã, thị trấn. Hiện tại đã có 12 Bí thư Đảng ủy, 07 Chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương (5/15 xã, thị trấn cả 2 chức danh đều không phải người địa phương; 10/15 xã có một chức danh không phải người địa phương; chỉ còn 01/15 xã cả 2 chức danh là người địa phương). Trong nhiệm kỳ đã kiện toàn bổ sung 03 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 04 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; 01 Phó Chủ tịch HĐND, 02 Phó Chủ tịch UBND huyện và giới thiệu bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 234 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đúng quy định, quy trình.

   Cùng với việc sắp xếp bộ máy, quy hoạch cán bộ, Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt là ở những nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Đến nay, tất cả 107/107 bản, khu phố đã có chi bộ độc lập lãnh đạo. Chỉ đạo thành lập chi bộ công an ở tất cả các xã, thị trấn. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và sinh hoạt cấp uỷ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt cao. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ kết nạp 663 đảng viên mới, nâng số đảng viên của Đảng bộ lên 4.205 đồng chí.

Ðể tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã kiểm tra 68 cuộc đối với 250 tổ chức đảng và 1.182 lượt đảng viên; giám sát 51 cuộc đối với 87 cấp ủy và 859 lượt đảng viên; đã phát hiện và xử lý kỷ luật 61 đảng viên (giảm 8 đảng viên so với nhiệm kỳ trước) bằng các hình thức: khiển trách 46; cảnh cáo 12, khai trừ 03, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ  trong sạch, vững mạnh.

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp (theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân). Năm 2016 - một năm sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXII, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao. Hoạt động của HĐND các cấp được đổi mới, đi vào thực chất, từng bước khẳng định được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy chế tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng Quy chế tiếp dân. HĐND huyện đã ban hành 93 nghị quyết (Trong đó: có 05 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND, 05 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 10 nghị quyết về thu - chi ngân sách, 09 nghị quyết chuyên đề,  64 nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ); Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã tổ chức 54 cuộc giám sát chuyên đề (trong đó Thường trực HĐND giám sát 12 cuộc; các Ban HĐND 42 cuộc); Thẩm tra 29 dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND huyện; phối hợp tổ chức 148 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện, 17 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, 04 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Huyện tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện và các xã, thị trấn đã đúng hạn. Tổ chức công khai Bộ thủ tục hành chính tại nơi làm việc của các cơ quan, UBND các xã, thị trấn. Bước đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Xây dựng và vận hành tốt Cổng thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn; ứng dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; thực hiện liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử; thực hiện chữ ký số. Đưa vào sử dụng hệ thống trực tuyến đảm bảo phục vụ hội họp, giao ban trực tuyến từ huyện đến 15 xã, thị trấn.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

   Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm - tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới

Ngay khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, trong bối cảnh những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, sau khi ban hành, các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa để thực hiện, kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống mang lại những luồng sinh khí  mới, sức sống mới trên quê hương Quan Hóa.

Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 22,08%, vượt 4,58% so với mục tiêu Đại hội (mục tiêu 17,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng lâm, nông, thủy sản năm 2020 chiếm 33,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 40,2%; dịch vụ chiếm 26,1% (so với năm 2015, nông, lâm nghiệp giảm 18,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,8%; dịch vụ tăng 0,5%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30,2 triệu đồng (mục tiêu Đại hội 30 triệu đồng), tăng 2,1 lần so năm 2015.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Giá trị sản xuất toàn ngành năm 2020 (đơn giá 2010) ước đạt 748 tỷ đồng, gấp 1,66 lần năm 2015, tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm ước đạt 22.080 tấn, vượt 10,4% so chỉ tiêu Đại hội. Hiện nay toàn huyện hiện có 26.641 con trâu, bò, bình quân mỗi hộ nông nghiệp có 2,85 con; đàn gia cầm luôn duy trì ở mức hơn 220 ngàn con, tăng 36% so với năm 2015. Tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2020 ước đạt 150,89 tỷ đồng, chiếm 20,2% giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản. Trong 5 năm đã trồng mới 950 ha rừng tập trung và 239.600 cây phân tán các loại; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động vi phạm luật lâm nghiệp, không để cháy rừng xảy ra. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 84,4%, vượt chỉ tiêu Đại hội (độ che phủ rừng cao thứ 2 toàn tỉnh).

Nhìn lại quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới với mục tiêu xác định xuyên suốt: xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng: Đến cuối năm 2019, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Xuân Phú và Phú Nghiêm (nay là xã Phú Nghiêm) và 20 bản đạt chuẩn nông thôn mới; dự ước đến hết năm 2020 có thêm 7 bản được công nhận thành 27/107 bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 bản nông thôn mới kiểu mẫu (bản Hang, xã Phú Lệ); toàn huyện đạt 248 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 15,43 tiêu chí, vượt mục tiêu Đại hội (mục tiêu Đại hội xây dựng 02 xã 17 bản NTM). Trong 5 năm, tổ chức huy động nguồn lực trong nhân dân đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt trên 201,17 tỷ đồng.

 

Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp chế biến luồng đã chuyển sang sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu; dự án thủy điện Trung Sơn và Thành Sơn đã hoàn thành, đi vào khai thác, tạo đột biến giá trị sản xuất công nghiệp; hoạt động đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng năm 2020 ước đạt 1.018,8 tỷ đồng, tăng 5,25 lần so với năm 2015; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 39,33%. Trong 4 năm (từ 2017-2020), thành lập mới được 86 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

Tổng thu NSNN giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 355,411 tỷ đồng, đạt 159,1% KH, bình quân thu NSNN hàng năm đạt 71,08 tỷ đồng, vượt dự toán giao thu tăng bình quân hàng năm 10%. Công tác chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng mục đích, chế độ, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tổng chi ngân sách nhà nước cấp huyện, xã giai đoạn 2016 - 2020 ước thực hiện 3.259,04 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ qua, Quan Hóa huy động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở từng bước được hoàn thiện. Tổng huy động vốn trong 5 năm ước đạt 2.472,3 tỷ đồng, vượt 23,6% chỉ tiêu Đại hội. Nhiều chương trình, dự án lớn đã hoàn thành, phát huy tốt hiệu quả trong sử dụng như: Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện Thành Sơn, đường Hồi Xuân - Tén Tằn, dự án nâng cấp Quốc lộ 15A; đường, cầu Nam Tiến, Trường 2 cấp học THCS &THPT Quan Hóa; 10 công sở xã (Thành Sơn, Thiên Phủ; Phú Nghiêm, Hiền Chung, Thị trấn Hồi Xuân, Trung Thành, Phú Lệ, Nam Động, Phú Xuân, Phú Sơn); 15 Trung tâm văn hóa thể dục- thể thao xã; 33 nhà văn hóa bản; 46 trường học; 08 trạm y tế xã và 08 công trình điện lưới quốc gia cho 8/16 bản chưa có điện…..

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của Nhân dân; hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin được nâng cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu. Trong nhiệm kỳ có thêm 3 xã, 34 bản, 51 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 55% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 27% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Di tích lịch sử Hang Co phường, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và Lễ hội Mường Ca Da được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. văn hóa công sở tiếp tục được triển khai thực hiện và chuyển biến tích cực.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện tiếp tục phát triển; cơ sở vật chất được tăng cường, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn; chất lượng giáo dục các cấp được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp tăng so đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ học bỏ học giữa chừng được kéo giảm. giai đoạn 2016-2020 có 12 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia lên 22 trường, đạt 44,89%. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được quan tâm, đến cuối năm 2020 có  4/15 đơn vị (Phú Nghiêm, Thị trấn Hồi Xuân, Thiên Phủ, Phú Lệ) được công nhận đạt chuẩn XHHT, đạt mục tiêu Đại hội đề ra.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho lao động. tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng từ 42% năm 2016 lên 50,5% năm 2020, đạt 101% mục tiêu đại hội (mục tiêu 50%). Trong 5 năm đã giải quyết việc làm mới cho 4.075 lao động, tăng 1,9% mục tiêu Đại hội, trong đó có 494 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, BHXH, BHYT, BHTN và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được đẩy mạnh; tổ chức vận động, tiếp nhận và thực hiện cứu trợ cho những gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn và thiếu đói giáp hạt kịp thời. Số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm sâu và có xu hướng bền vững hơn; đến cuối năm 2020, ước tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,78%, bình quân mỗi năm giảm 6,54%, (Nghị quyết Đại hội đề ra giảm 5,5%).

05 năm qua, Đảng bộ huyện triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về quốc phòng - an ninh; tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Xây dựng 15/15 xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh. Thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.

Tiếp tục lập thành tích cao nhất chào mừng các sự kiện trọng đại của cả nước và tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Toàn đảng, toàn quân, toàn dân huyện Quan Hóa ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt thành công của đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở khẳng định sự ổn định về chính trị, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Quan Hóa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

70 năm thành lập Đảng bộ huyện Quan Hóa, trải qua 22 kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện Quan Hóa không ngừng được củng cố và phát triển cả số lượng và chất lượng, vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức. Kế thừa những thành quả và kinh nghiệm mà chúng ta đã đạt được trong nhiều năm qua, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tranh thủ tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; tạo đột phá về phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh biên giới; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo, đến năm 2030 trở thành huyện khá của khu vực miền núi".

Vơi phương châm: "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa, đồng thuận quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiềm kỳ 2020- 2025 đề ra:

1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 14,4% trở lên, trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 7,2%; công nghiệp, xây dựng tăng 16,7%; dịch vụ tăng 17,5%;

2. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng trở lên;

3. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 20.000 tấn trở lên;

4. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 920 ha trở lên;

5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 đạt 60 triệu đồng trở lên;

6. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021 - 2025 đạt 4.000 tỷ đồng trở lên;

7. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm tăng 12% trở lên so với dự toán tỉnh giao;

8. Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập trong 5 năm đạt 100 doanh nghiệp;

9. Có thêm 02 xã và 30 bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 05 bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu;

10. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 16% trở lên;

11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đến năm 2025 đạt 75% trở lên;

* Về văn hóa - xã hội.

12. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 1%;

13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động đến năm 2025 đạt 55% trở lên;

14. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 65% trở lên;

15. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2025 đạt 100%; trong đó: Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao là 7%;

16. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2025 đạt 60% trở lên;

17. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2025 giảm còn dưới 12%;

18. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số năm 2025 đạt trên 98% trở lên;

19. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 80% trở lên;

20. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2,8% trở lên;

21. Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí "kiểu mẫu" theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025 đạt 15% trở lên;

* Về môi trường

22. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 84,6%;

23. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 95,8%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch đạt 35% trở lên;

24. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025 đạt 80% trở lên;

* Về an ninh trật tự

25. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 đạt 85% trở lên;

* Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

26. Tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2021 - 2025 đạt 600 đảng viên trở lên;

27. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm có trên 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém

Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ. Vẫn còn không ít khó khăn thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là bài học kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ, quân và dân huyện Quan Hóa viết tiếp trang sử vẻ vang truyền thống hào hùng của quê hương: văn hoá, anh hùng, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, xây dựng Quan Hóa thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025, đến năm 2030 trở thành huyện khá của khu vực miền núi".

 

Hướng về Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII: Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội

Đăng lúc: 04/08/2020 15:41:59 (GMT+7)

Quan Hóa, huyện vùng cao nằm ở phía tây Tỉnh Thanh Hóa, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của tỉnh, diện tích tự nhiên 99.069,88 ha, dân số trên 48.000 nghìn người, có 4,2km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, toàn huyện có 14 xã, 1 thị trấn. Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quan Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện đạt và vượt 26/28 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

 .

 

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Ðảng ta luôn xác định “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt”. Nhận thức và thấm nhuần tinh thần đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 18 nghị quyết, 23 chỉ thị, 123 kết luận, 55 thông báo kết luận và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị địa phương.

 Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được khắc phục sửa chữa ngay sau kiểm điểm. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn có sức lan tỏa, từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện Chỉ thị 05, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ huyện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gồm 16 tập thể và 36 cá nhân đã có thành tích xuất sắc được huyện khen thưởng).

 Trong công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc. Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19, của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong nhiệm kỳ, Quan Hóa đã tiến hành kiện toàn, bổ sung chức danh lãnh đạo chủ chốt ở huyện, đã nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; 100/107 Bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng bản, khu phố, đạt 93,4%; sáp nhập 32 bản, khu phố; 06 đơn vị hành chính cấp xã và 07 đơn vị sự nghiệp cấp huyện (giảm 16 bản, 03 xã và 04 đơn vị sự nghiệp). Công tác điều động, luân chuyển cán bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo; từ năm 2016 đến nay đã luân chuyển 12 cán bộ từ huyện về cấp xã; 3 cán bộ từ cấp xã lên huyện và 15 cán bộ luân chuyển ngang giữa các xã, thị trấn. Hiện tại đã có 12 Bí thư Đảng ủy, 07 Chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương (5/15 xã, thị trấn cả 2 chức danh đều không phải người địa phương; 10/15 xã có một chức danh không phải người địa phương; chỉ còn 01/15 xã cả 2 chức danh là người địa phương). Trong nhiệm kỳ đã kiện toàn bổ sung 03 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 04 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; 01 Phó Chủ tịch HĐND, 02 Phó Chủ tịch UBND huyện và giới thiệu bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 234 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đúng quy định, quy trình.

   Cùng với việc sắp xếp bộ máy, quy hoạch cán bộ, Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt là ở những nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Đến nay, tất cả 107/107 bản, khu phố đã có chi bộ độc lập lãnh đạo. Chỉ đạo thành lập chi bộ công an ở tất cả các xã, thị trấn. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và sinh hoạt cấp uỷ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt cao. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ kết nạp 663 đảng viên mới, nâng số đảng viên của Đảng bộ lên 4.205 đồng chí.

Ðể tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã kiểm tra 68 cuộc đối với 250 tổ chức đảng và 1.182 lượt đảng viên; giám sát 51 cuộc đối với 87 cấp ủy và 859 lượt đảng viên; đã phát hiện và xử lý kỷ luật 61 đảng viên (giảm 8 đảng viên so với nhiệm kỳ trước) bằng các hình thức: khiển trách 46; cảnh cáo 12, khai trừ 03, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ  trong sạch, vững mạnh.

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp (theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân). Năm 2016 - một năm sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXII, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao. Hoạt động của HĐND các cấp được đổi mới, đi vào thực chất, từng bước khẳng định được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy chế tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng Quy chế tiếp dân. HĐND huyện đã ban hành 93 nghị quyết (Trong đó: có 05 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND, 05 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 10 nghị quyết về thu - chi ngân sách, 09 nghị quyết chuyên đề,  64 nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ); Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã tổ chức 54 cuộc giám sát chuyên đề (trong đó Thường trực HĐND giám sát 12 cuộc; các Ban HĐND 42 cuộc); Thẩm tra 29 dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND huyện; phối hợp tổ chức 148 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện, 17 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, 04 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Huyện tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện và các xã, thị trấn đã đúng hạn. Tổ chức công khai Bộ thủ tục hành chính tại nơi làm việc của các cơ quan, UBND các xã, thị trấn. Bước đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Xây dựng và vận hành tốt Cổng thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn; ứng dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; thực hiện liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử; thực hiện chữ ký số. Đưa vào sử dụng hệ thống trực tuyến đảm bảo phục vụ hội họp, giao ban trực tuyến từ huyện đến 15 xã, thị trấn.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

   Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm - tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới

Ngay khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, trong bối cảnh những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, sau khi ban hành, các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa để thực hiện, kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống mang lại những luồng sinh khí  mới, sức sống mới trên quê hương Quan Hóa.

Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 22,08%, vượt 4,58% so với mục tiêu Đại hội (mục tiêu 17,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng lâm, nông, thủy sản năm 2020 chiếm 33,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 40,2%; dịch vụ chiếm 26,1% (so với năm 2015, nông, lâm nghiệp giảm 18,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,8%; dịch vụ tăng 0,5%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30,2 triệu đồng (mục tiêu Đại hội 30 triệu đồng), tăng 2,1 lần so năm 2015.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Giá trị sản xuất toàn ngành năm 2020 (đơn giá 2010) ước đạt 748 tỷ đồng, gấp 1,66 lần năm 2015, tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm ước đạt 22.080 tấn, vượt 10,4% so chỉ tiêu Đại hội. Hiện nay toàn huyện hiện có 26.641 con trâu, bò, bình quân mỗi hộ nông nghiệp có 2,85 con; đàn gia cầm luôn duy trì ở mức hơn 220 ngàn con, tăng 36% so với năm 2015. Tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2020 ước đạt 150,89 tỷ đồng, chiếm 20,2% giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản. Trong 5 năm đã trồng mới 950 ha rừng tập trung và 239.600 cây phân tán các loại; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động vi phạm luật lâm nghiệp, không để cháy rừng xảy ra. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 84,4%, vượt chỉ tiêu Đại hội (độ che phủ rừng cao thứ 2 toàn tỉnh).

Nhìn lại quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới với mục tiêu xác định xuyên suốt: xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng: Đến cuối năm 2019, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Xuân Phú và Phú Nghiêm (nay là xã Phú Nghiêm) và 20 bản đạt chuẩn nông thôn mới; dự ước đến hết năm 2020 có thêm 7 bản được công nhận thành 27/107 bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 bản nông thôn mới kiểu mẫu (bản Hang, xã Phú Lệ); toàn huyện đạt 248 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 15,43 tiêu chí, vượt mục tiêu Đại hội (mục tiêu Đại hội xây dựng 02 xã 17 bản NTM). Trong 5 năm, tổ chức huy động nguồn lực trong nhân dân đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt trên 201,17 tỷ đồng.

 

Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp chế biến luồng đã chuyển sang sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu; dự án thủy điện Trung Sơn và Thành Sơn đã hoàn thành, đi vào khai thác, tạo đột biến giá trị sản xuất công nghiệp; hoạt động đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng năm 2020 ước đạt 1.018,8 tỷ đồng, tăng 5,25 lần so với năm 2015; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 39,33%. Trong 4 năm (từ 2017-2020), thành lập mới được 86 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

Tổng thu NSNN giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 355,411 tỷ đồng, đạt 159,1% KH, bình quân thu NSNN hàng năm đạt 71,08 tỷ đồng, vượt dự toán giao thu tăng bình quân hàng năm 10%. Công tác chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng mục đích, chế độ, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tổng chi ngân sách nhà nước cấp huyện, xã giai đoạn 2016 - 2020 ước thực hiện 3.259,04 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ qua, Quan Hóa huy động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở từng bước được hoàn thiện. Tổng huy động vốn trong 5 năm ước đạt 2.472,3 tỷ đồng, vượt 23,6% chỉ tiêu Đại hội. Nhiều chương trình, dự án lớn đã hoàn thành, phát huy tốt hiệu quả trong sử dụng như: Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện Thành Sơn, đường Hồi Xuân - Tén Tằn, dự án nâng cấp Quốc lộ 15A; đường, cầu Nam Tiến, Trường 2 cấp học THCS &THPT Quan Hóa; 10 công sở xã (Thành Sơn, Thiên Phủ; Phú Nghiêm, Hiền Chung, Thị trấn Hồi Xuân, Trung Thành, Phú Lệ, Nam Động, Phú Xuân, Phú Sơn); 15 Trung tâm văn hóa thể dục- thể thao xã; 33 nhà văn hóa bản; 46 trường học; 08 trạm y tế xã và 08 công trình điện lưới quốc gia cho 8/16 bản chưa có điện…..

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của Nhân dân; hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin được nâng cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu. Trong nhiệm kỳ có thêm 3 xã, 34 bản, 51 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 55% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 27% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Di tích lịch sử Hang Co phường, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và Lễ hội Mường Ca Da được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. văn hóa công sở tiếp tục được triển khai thực hiện và chuyển biến tích cực.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện tiếp tục phát triển; cơ sở vật chất được tăng cường, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn; chất lượng giáo dục các cấp được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp tăng so đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ học bỏ học giữa chừng được kéo giảm. giai đoạn 2016-2020 có 12 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia lên 22 trường, đạt 44,89%. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được quan tâm, đến cuối năm 2020 có  4/15 đơn vị (Phú Nghiêm, Thị trấn Hồi Xuân, Thiên Phủ, Phú Lệ) được công nhận đạt chuẩn XHHT, đạt mục tiêu Đại hội đề ra.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho lao động. tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng từ 42% năm 2016 lên 50,5% năm 2020, đạt 101% mục tiêu đại hội (mục tiêu 50%). Trong 5 năm đã giải quyết việc làm mới cho 4.075 lao động, tăng 1,9% mục tiêu Đại hội, trong đó có 494 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, BHXH, BHYT, BHTN và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được đẩy mạnh; tổ chức vận động, tiếp nhận và thực hiện cứu trợ cho những gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn và thiếu đói giáp hạt kịp thời. Số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm sâu và có xu hướng bền vững hơn; đến cuối năm 2020, ước tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,78%, bình quân mỗi năm giảm 6,54%, (Nghị quyết Đại hội đề ra giảm 5,5%).

05 năm qua, Đảng bộ huyện triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về quốc phòng - an ninh; tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Xây dựng 15/15 xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh. Thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.

Tiếp tục lập thành tích cao nhất chào mừng các sự kiện trọng đại của cả nước và tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Toàn đảng, toàn quân, toàn dân huyện Quan Hóa ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt thành công của đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở khẳng định sự ổn định về chính trị, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Quan Hóa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

70 năm thành lập Đảng bộ huyện Quan Hóa, trải qua 22 kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện Quan Hóa không ngừng được củng cố và phát triển cả số lượng và chất lượng, vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức. Kế thừa những thành quả và kinh nghiệm mà chúng ta đã đạt được trong nhiều năm qua, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tranh thủ tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; tạo đột phá về phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh biên giới; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo, đến năm 2030 trở thành huyện khá của khu vực miền núi".

Vơi phương châm: "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa, đồng thuận quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiềm kỳ 2020- 2025 đề ra:

1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 14,4% trở lên, trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 7,2%; công nghiệp, xây dựng tăng 16,7%; dịch vụ tăng 17,5%;

2. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng trở lên;

3. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 20.000 tấn trở lên;

4. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 920 ha trở lên;

5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 đạt 60 triệu đồng trở lên;

6. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021 - 2025 đạt 4.000 tỷ đồng trở lên;

7. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm tăng 12% trở lên so với dự toán tỉnh giao;

8. Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập trong 5 năm đạt 100 doanh nghiệp;

9. Có thêm 02 xã và 30 bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 05 bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu;

10. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 16% trở lên;

11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đến năm 2025 đạt 75% trở lên;

* Về văn hóa - xã hội.

12. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 1%;

13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động đến năm 2025 đạt 55% trở lên;

14. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 65% trở lên;

15. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2025 đạt 100%; trong đó: Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao là 7%;

16. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2025 đạt 60% trở lên;

17. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2025 giảm còn dưới 12%;

18. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số năm 2025 đạt trên 98% trở lên;

19. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 80% trở lên;

20. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2,8% trở lên;

21. Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí "kiểu mẫu" theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025 đạt 15% trở lên;

* Về môi trường

22. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 84,6%;

23. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 95,8%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch đạt 35% trở lên;

24. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025 đạt 80% trở lên;

* Về an ninh trật tự

25. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 đạt 85% trở lên;

* Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

26. Tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2021 - 2025 đạt 600 đảng viên trở lên;

27. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm có trên 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém

Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ. Vẫn còn không ít khó khăn thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là bài học kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ, quân và dân huyện Quan Hóa viết tiếp trang sử vẻ vang truyền thống hào hùng của quê hương: văn hoá, anh hùng, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, xây dựng Quan Hóa thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025, đến năm 2030 trở thành huyện khá của khu vực miền núi".